DOSEN FAKULTAS HUKUM :

Dekan :  Erniwati, SH., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum

1. Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum

2. Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd

3. Jhoni, S.H., M.H

4. Meirina Dewi Pratiwi, S.H.I.,MH

5. Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

6. Benny Murdani, SH., M.H

7. H. Syaroji Karta, S.H., M.H

8. H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum

9. Solahuddin, S.H., M.H